USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE
WYWIAD GOSPODARCZY

Zajmujemy się pozyskiwaniem, analizowaniem i dystrybuowaniem informacji pozwalających na zweryfikowanie przeszłych i obecnych klientów firmy i potwierdzenie ich wiarygodności, a tym samym na zminimalizowanie ryzyka podjęcia niekorzystnych decyzji. Wywiad gospodarczy umożliwia poznanie mocnych i słabych stron funkcjonujących na rynku podmiotów gospodarczych, ułatwiając wzrost konkurencyjności i skuteczności prowadzonej działalności gospodarczej.

Na wywiad gospodarczy składają się:

ŚLEDZTWA GOSPODARCZE

Podstawowymi aktami prawnymi regulującym zagadnienia z zakresu nieuczciwej konkurencji są Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej. Prowadzone przez nas śledztwa gospodarcze mają na celu ochronę marki, własności intelektualnej, a także zebranie dowodów wskazujących na nadużycia gospodarcze.
Ponadto bieżące monitorowanie konkurencyjnych działań w obrocie gospodarczym pozwala wychwycić nieuczciwe posunięcia na wcześniejszym etapie i zminimalizować straty związane z bezprawnymi działaniami.
Za działania nieuczciwej konkurencji uważa się m.in.:

INFORMATYKA ŚLEDCZA

Informatyka śledcza jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku zdominowanego przez elektroniczny obieg dokumentów i wzrost liczby przestępstw poprzez użycie cyfrowych nośników informacji.
Uzytkownicy wirtualnego świata pozostawiają bardzo dużą liczbę zapisów i śladów aktywności, które pozwalają na skuteczne wskazanie autora treści.
Zajmujemy sie pozyskiwaniem elektronicznych dowodów przestępstw, oszustw i nadużyć mogących szkodzić interesom firm lub osobom prywatnym.
Ustalamy wycieki danych, identyfikujemy zapisy niebezpieczne, złośliwe lub oznaczające kradzież. Zebrane przez nas materiały mogą być wykorzystane w postępowaniach sądowych.

Rozwój Internetu doprowadził do powstania nowych zagrożeń na gruncie niuczciwej konkurencji. Dzieki stworzonej przez nas unikalnej metodzie przeszukiwania i analizy danych, dysponujemy silnym narzedziem, które w krótkim czasie pozwala zgromadzic materiał zawierający cenne dane o aktywności w Internecie i informacjach cyfrowych tam zgromadzonych. Stosowane metody wspierane są penetracją Internetu oraz tzw. Deep Internetu i Darknetu.

WERYFIKACJA PRACOWNIKÓW

Jedną z wartości niematerialnych firmy są jej pracownicy, którzy poprzez swoją postawę i umiejętnosci wpływają na rozwój przedsiębiorstwa. Monitoring aktualnie zatrudnionych pracowników pozwala na wykazanie ich lojalności, kompetencji i uczciwości, a także wszelkich przejawów nadużyć i nieprawidłowości, natomiast weryfikacja przyszłych pracowników ułatwia decyzyjność w obszarze HR.

Nasze działania pozwalają na zminimalizowanie zagrożeń, które mogą się pojawić w przyszłości. Monitoring pracowników polega na:

WYŁUDZENIA UBEZPIECZENIOWE

W dzisiejszych czasach wyłudzenie środków z polisy ubezpieczeniowej to idealny sposób na szybki zarobek. Często tego typu działania prowadzone są przez zorganizowane grupy przestępcze. Jedną z najskuteczniejszych form ochrony Towarzystw Ubezpieczeń jest współpraca z agencją detektywistyczną.

Zatrudnieni przez nas specjaliści ustalą, czy: